Nr telefonu
+48 785 412 999

Oferta

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
program doskonalący kompetencje wychowawcze rodziców
i nauczycieli koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
przy MEN w Warszawie.

Głównym celem programu jest wsparcie rodziców, nauczycieli i wychowawców w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program ma na celu opanowanie umiejętności lepszego porozumiewania się dorosłych z dziećmi, zastanowienie się nad własną postawą wychowawczą, wymianę doświadczeń. Uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie i w szkole, a poprzez to budowania silnej więzi emocjonalnej między dorosłymi a dziećmi, co, zgodnie z wynikami badań J.K. Hawkinsa sprawia, że jest on także programem profilaktycznym, przeciwdziałającym przemocy i wszelkiego rodzaju uzależnieniom dzieci  i  młodzieży oraz trudnościom w uczeniu się.

Program w szczególności ma na celu nabycie przez uczestników warsztatów takich umiejętności, jak:

 • identyfikowanie nieskutecznych, destruktywnych, zaburzających rozwój dziecka (ucznia) i niszczących wzajemne więzi sposobów komunikowania się z dzieckiem (uczniem), tzw. barier komunikacyjnych;
 • określanie swoich granic w kontakcie z dzieckiem (uczniem) w taki sposób, aby dziecko (uczeń) chciało je respektować;
 • budowanie relacji opartych na współpracy z dzieckiem (uczniem) – stwarzanie klimatu wspierającego proces nauczania-uczenia się;
 • poszerzanie świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie problemów związanych z okresem dojrzewania oraz w zakresie konfliktów pomiędzy dziećmi (młodzieżą, uczniami) związanych z destruktywną rywalizacją;
 • uświadomienie rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, że skuteczność wychowania zależy od postawy wychowującego, który jest odpowiedzialny za jakość relacji z dzieckiem (uczniem);
 • uświadomienie, że prawidłowa, dająca dziecku (uczniowi) poczucie bezpieczeństwa relacja z osobą dorosłą jest najważniejszym warunkiem wewnętrznej motywacji do uczenia się i szeroko rozumianego rozwoju młodego człowieka;
 • ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący (rodzic, nauczyciel) nie opiera go na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje w codziennym kontakcie z dzieckiem (uczniem) oraz z innymi ludźmi;
 • ułatwienie zakwestionowania funkcjonujących powszechnie w świadomości społecznej stereotypów i mitów związanych z procesem wychowania;

Spodziewane efekty 

 • podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli, zmniejszenie bezradności w tym zakresie;
 • poprawa relacji i jakości kontaktów emocjonalnych między członkami rodziny oraz między nauczycielami i uczniami;
 • zmniejszenie stosowania różnorodnych form przemocy dorosłych wobec dzieci;

Program Szkoła dla rodziców i wychowawców spełnia standardy jakości poziomu II Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. W roku 2004 został wpisany w Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci, posiada rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Aktualności

budowania relacji dorosły-dziecko

25-26.03.2024

W dniach 25-26.03.2024 zakończyłyśmy cykl spotkań dla kolejnych dwóch grup rodziców-mieszkańców Świdnicy.

Czytaj więcej
Centrum dla Rodzin w związku  z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy”

22-23.012024

W ramach Centrum dla Rodzin w związku  z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy” w zakresie Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 rozpoczynamy spotkania z kolejnymi grupami rodzicó

Czytaj więcej
Budowanie relacji dorosły-dziecko

4-6.12.2023

W ramach Centrum dla Rodzin w związku  z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy” w zakresie Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zakończyłyśmy cykl spotkań z rodzicami, mieszkańcami Świdnic

Czytaj więcej